Politikker, Regler og Foldere

Vi følger en række politikker, principper og regler

Kunne du tænke dig at vide, hvilke regler og politikker vi har på skolen?

Så er du kommet til det rigtige sted. Vi har samlet vores politikker og regler her, så du kan holde dig opdateret på de regler skolen arbejder efter.

Politikker, Regler og Foldere
 • Ordensregler
  Formålet med Stillinge Skoles ordensregler er, at

  Alle skal have det godt på Stillinge Skole

  Dette betyder at:

  • Vi skal have respekt for hinanden, hinandens og skolens ting
  • Det er vigtigt, at alle elever i enhver situation retter sig efter medarbejdernes anvisninger
  • Skolen og SFO kan ikke påtage sig ansvar for medbragte penge eller værdigenstande. Hvis eleven mister noget, bør det alligevel straks meddeles til en medarbejder eller kontoret og så vil skolen forsøge at hjælpe med at skaffe tingene til veje igen
  • Klasselokalet skal efter hver time efterlades i orden og efter sidste time skal stolene sættes op og der fejes om nødvendigt    
  • Bøger skal være forsynet med bogindpakning, navn og klasse. For ødelagte eller bortkomne bøger eller andet materiale kan der kræves erstatning
  • Eleven må som hovedregel først møde på skolen 10 minutter for sin første time, da der ikke er opsyn med elever, der møder tidligere end 8.05. Børn indmeldt i SFO modtages selvfølgelig indenfor hele SFO'ens åbningstid
  • Der er ligeledes ikke opsyn med eleverne efter skoletid og derfor skal eleven forlade skolen efter sidste time
  • Rygning er forbudt på skolens område herunder også E-cigaretter/snus og lightere m.m. og må derfor ikke medbringes i skole

  Fritagelse

  • Fritagelse for deltagelse i idræt og/eller bad gives ifølge Skolebestyrelsens principper på forældrenes skriftlige henvendelse i Aula til teamet. Fritagelse sker som beskrevet i Undervisningsministeriets "Fælles mål" for faget idræt
  • Elever medbringer både udendørs og indendørs idrætstøj i perioden fra påskeferie til efterårsferie 
  • Fritagelse for skolegang gives i særlige tilfælde på skriftlig anmodning fra hjemmet i Aula til Ledelsen på Stillinge Skole eller teamet

  Spisning i spisepausen

  • Alle elever spiser i klassen med mindre andet er aftalt med medarbejderen
  • Når eleverne har spist, skal alle sørge for orden i klassen. Når eleven forlader klassen, har eleven ryddet op efter sig selv

  Frikvartererne

  • Indskolingseleverne må være på skolens udeområder
  • Elever fra 5. - 9. klasse kan vælge mellem at være på skoletorvet eller på skolens udeområder
  • Unødvendigt ophold på toiletter og gange er ikke tilladt
  • Cykling er ikke tilladt i frikvartererne

  Mellemtimer/aflyste timer

  • Eleven må kun forlade skolen i skoletiden, hvis eleven har tilladelse fra en medarbejder

  Brugen af mobiltelefoner

  • Alle elever fra 0. - 9. klasse har fra skoledagens start mobiltelefonen på flytilstand/lydløs/slukket. Når eleverne møder i klassen, låses alle mobiltelefoner inde i et aflåst skab, som kun medarbejderne har nøgle til
  • Hvis mobiltelefonen skal bruges i lærings- og trivselsmæssige sammenhænge, beslutter medarbejderen, hvornår mobiltelefonen tages frem og låses inde igen
  • Mobiltelefonen må ikke bruges til at fotografere eller filme personer, med mindre det er aftalt med de omhandlende personer
  • Der kan være enkelte elever i hovedskolen og i C-klasserne, der har særlige regler vedrørende mobiltelefonen grundet pædagogiske hensyn. Dette aftales individuelt med medarbejderne
  • I starten af hvert skoleår drøftes brugen af mobiltelefoner i hver klasse og der laves et kort forløb omhandlende etik og moral vedrørende de offentlige medier
  • Anvendelse af mobiltelefoner, computere og tablets sker ubetinget på forældrenes/elevens eget ansvar
  • Stillinge Skoles forsikring dækker ikke eventuelle skader eller tyveri
  • Ved overtrædelse af principperne, mobning over de sociale medier eller unødig brug af mobiltelefon, computer eller tablet inddrages disse af medarbejderne. Der udleveres en kvittering til eleven
  • Den konfiskerede mobiltelefon, computer eller tablet udleveres kun til forældrene ved personlig henvendelse på kontoret
  • Alle medarbejdere på Stillinge Skole er rollemodeller for eleverne og udviser i læringsrummet respekt for eleverne omkring brugen af mobiltelefonen

  Ovennævnte ordensregler er vedtaget i Skolebestyrelsen i maj 2020 - gældende fra skoleåret 2020/2021.

  Disse ordensregler erstatter alle tidligere vedtagne ordensregler.

  Der henvises desuden til Bekendtgørelsen om "Fremme af god orden i folkeskolen" og "Bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen".

   

 • Trivselsplan/antimobbeplan
  Trivsel på Stillinge Skole
  • Trivsel er den afgørende forudsætning for at både børn og voksne kan lære og udvikle sig.
  • På Stillinge Skole vil vi gerne sikre, at eleverne er i god trivsel og indgår i sociale relationer.
  • Den enkelte elevs trivsel anser vi som forudsætning for, at fællesskabet kan styrkes og udvikles, og at vi kan have et optimalt læringsmiljø.
  • Det er et fælles ansvar for lærere, pædagoger, forældre og elever at forhindre, at der finder mobning sted på Stillinge Skole.
  • Ny folkeskolereform skriver; Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis – Elevernes trivsel skal øges!

  Det betyder:

  • At mindst 95 % af eleverne kan lide at gå i skole
  • At mindst 80 % af forældrene deltager i trivselssamtaler
  • At mobning ikke accepteres på Stillinge Skole
  • At omgangstonen på skolen er venlig, imødekommende og høflig
  • At vi i det daglige er opmærksomme på hinandens trivsel og dyrker fællesskabet
  • At alle - børn som voksne - føler sig trygge i de rammer vi har og selv skaber
  • At vi erkender og respekterer, at vi ikke er ens, og at vi ser vores forskelligheder som en styrke
  • At der er humor og glæde i hverdagen

  I folkeskolens formål paragraf 1, står der ”fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling” – WHO´s liste over de mest fremtrædende samfundskompetencer er flg.;

  • Selvbevidsthed
  • Evne til kritisk refleksion
  • Evnen til at tage beslutninger
  • Samarbejdsevne
  • Evnen til at håndtere følelser
  • Empati
  • Kreativitet
  • Evnen til at løse problemer
  • Evnen til at kommunikere effektivt
  • Evnen til at håndtere stress

  Se den fulde trivsels- antimobbepolitik her (pdf - nyt vindue)

 • Kostpolitik

  Det er vigtigt, at eleverne hele dagen er klar til at modtage undervisning og har mulighed for at koncentrere deres energi omkring indlæring.

  Det er dermed også vigtigt, at eleverne indtager en sund kost.

  • At lære børnene gode kostvaner og træffe sunde valg med henblik på at fremme læring, sundhed, velvære og forebyggelse af sygdomme
  • At samarbejde med forældrene, så elevernes sundhed og kostvaner er et fælles anliggende
  • At skabe rammer, så børnene oplever spisningen som noget rart
  • At fremme elevernes energiniveau og koncentrationsevne med henblik på, at øge udbyttet af undervisningen
  • At understøtte skolens sundhedsundervisning således, at der bliver sammenhæng mellem teori og daglig praksis
  • Skabe et miljø, der inspirerer til leg og bevægelse

  Vedtaget af Skolebestyrelsen, MED-udvalget og elevrådet 2008

 • Databeskyttelsespolitik
  • Vi tager din databeskyttelse alvorligt
  • Vi behandler kun relevante persondata
  • Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål
  • Vi behandler kun nødvendige persondata
  • Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift
  • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
  • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data

  Sikkerhed

  Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

  Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Dine data vil blive lagret på sikre servere placeret inden for EU ligesom vi beskytter fortroligheden af dine data ved hjælp af kryptering.

  Dine rettigheder

  • Du har ret til at få adgang til dine persondata
  • Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os
  • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
  • Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du har ret til at klage

  Du har ret til at klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail dt@datatilsynet.dk

  Vi uddanner vores personale

  For at sikre at alle medarbejdere ved hvordan de skal håndtere persondata korrekt, så informerer og uddanner vi vores personale løbende. Ved nyansættelser bliver nye medarbejdere gjort bekendt med reglerne og vores retningslinjer på området. Der bliver løbende sat fokus på håndtering af persondata på møder og efteruddannelsesforløb, så alle er udrustet til at løse deres kerneopgave, samtidig med at de håndterer persondata korrekt

 • Omsorgsplan

  Ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Stillinge Skole

  Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når "det, der ikke må ske, sker".

  "At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske".

  Ovenstående citat er grundlaget for denne handleplan.

  Alligevel er det legalt ikke at kunne, blot man sikrer, at en anden tager over.

  Et barn kan føle sorg af mange årsager:

  • Dødsfald blandt familie eller venner
  • Kæledyrs død
  • Skilsmisse
  • Alvorlig sygdom
  • Ulykker

  På enhver skole og i enhver klasse vil en eller flere elever hvert år blive udsat for sorg eller krise.

  Det vigtigste af alt er derfor at slå fast, at vi når, situationen opstår - GØR ALTID NOGET

  Omsorgsgruppen består af:

  • Skoleleder Martin Meier
  • Viceskoleinspektør Malene Wendelboe
  • Afdelingsleder Caroline Hye
  • Afdelingsleder Anne Mie Sommer
  • Psykologen/ ikke en fast person

  Omsorgsplanen findes:

  • På skoleleders og viceskoleleders kontor
  • Hos omsorgsgruppens medlemmer
  • Hos klasselærerne
  • På kontoret og i SFO
  • Og her (pdf - nyt vindue)


   

 • Handleplan for elever med dysleksi

  Stillinge Skole handleplan for elever med dysleksi

  Læs handleplanen her;

  Handleplan for elever med dysleksi (pdf - nyt vindue)

 • Forældrerådsfolderen

  Forældrerådsfolder for indskoling, mellemtrin og udskoling på Stillinge Skole kan læses her

  Forældrerådsfolderen (pdf - nyt vindue)

 • Værdiregelsætfolderen

  Værdiregelsætfolderen kan læses her

  Værdiregelsæt folderen (pdf - nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 10. august 2021