Politikker og regler

Vi følger en række politikker, principper og regler

Kunne du tænke dig at vide, hvilke regler vi og politikker vi har på skolen? Så er du kommet til det rigtige sted. Vi har samlet vores politikker og regler her, så du kan holde dig opdateret på de regler skolen arbejder efter

Politikker og regler
 • Ordensregler
  Ordensregler på Stillinge skole

  Ordensreglerne er udarbejdet i en elev- og en voksenudgave. Denne voksenudgave er tænkt som en fortolkning af elevudgaven til hhv. indskolingsafdelingen og storeskolen, så lærere, forældre og ledelse tænker i samme baner, når vi taler om skolens ordensregler.

  Elevudgaverne er væsentlig mindre omfattende og giver nogle klare retningslinier for, hvad man må som elev på Stillinge Skole - altså ikke en lang række forbud. Lærerne anvender voksenudgaven som baggrundsmateriale i den årlige samtale med klasserne om skolens ordensregler, så der bliver fælles forståelse af tingene.

  Formålet med vore ordensregler er at alle skal have det godt på Stillinge Skole.

  Dette betyder:

  At vi skal have respekt for hinanden og hinandens ting samt skolens ting

  • I skolen, SFO og på skolevejen skal overalt vises hensyn til andre og andres ting
  • Man skal i enhver situation rette sig efter lærere, pædagoger eller serviceleders anvisning
  • Skolen og SFO kan ikke påtage sig ansvar for medbragte penge eller værdigenstande. Dersom man mister noget, bør det alligevel straks meddeles til klasselæreren eller kontoret, så vil vi forsøge at hjælpe med at skaffe tingene til veje igen
  • Klasselokalet skal efter hver time efterlades i orden, herunder med renvasket tavle, og efter sidste time skal stolene sættes op og der fejes om nødvendigt     
  • Bøger skal være forsynet med bind, navn og klasse. For ødelagte eller bortkomne bøger eller andet materiale kræves erstatning
  • Man må som hovedregel først møde på skolen 10 minutter for sin første time, da der ikke er tilsyn med elever, der møder tidligere. SFO-børn har særlige vilkår, da de selvfølgelig modtages indenfor hele SFO'ens åbningstid.
  • Umiddelbart efter sidste time skal man tage hjem.
  • Rygning er forbudt ved lov, så cigaretter og lightere mm. må ikke medbringes i skolen - disse genstande vil blive konfiskeret
  • Cykler skal stilles i cykelstativerne
  • Når en elev har været syg, medbringes den første dag efter sygdomsperioden skriftlig besked fra hjemmet i elevens kontaktbog
  • Fritagelse for deltagelse i idræt og/eller bad gives ifølge skolebestyrelsens principper på forældrenes skriftlige henvendelse i elevens kontaktbog. Fritagelse sker som beskrevet i undervisningsministeriets "Fælles mål" for faget idræt
  • Elever medbringer både udendørs og indendørs idrætstøj i perioden fra påskeferie til efterårsferie 
  • Fritagelse for skolegang gives i særlige tilfælde på skriftlig anmodning fra hjemmet i elevens kontaktbog
  • Fritagelse indtil 3 dage gives af klasselæreren og herudover af skoleledelsen. 

  Hvis noget går i stykker - for store eller små

  • Det er vigtigt at få det sagt med det samme, så det kan blive repareret. Det er bedst du selv fortæller det
  • Hvis man ødelægger noget eller ser noget blive ødelagt, skal man straks meddele det til servicelederen, en lærer, en pædagog eller på kontoret

  Spisning - for store og små

  • Alle spiser i klassen med mindre andet er aftalt med læreren
  • Når man har spist, skal man sørge for orden. Det vil sige at alt papir, affald mm. skal lægges i skraldespanden

  Ophold i frikvartererne

  • Indskolingen -  Du kan vælge mellem at være i skolegården, i spisesalen, på prærien, på græsset ved pavillonen og på håndboldbanerne
  • Storeskolen - Du kan vælge mellem at være i skolegården, i spisesalen samt på håndboldbanerne. Desuden på de øvrige idrætsbaner i sommerhalvåret, når gårdvagten giver tilladelse hertil
  • 7., 8. og 9.klasse har endvidere indeordning, når der foreligger en underskrevet aftale mellem den enkelte klasse og skoleledelsen
   • Før indeordning kan træde i kraft for 7.-9.klasserne skal den enkelte klasse i samarbejde med klasselæreren formulere et udkast til en aftale om vilkår for indeordningen. Den tilrettes sammen med skoleledelsen og underskrives.
  • Ophold i klasselokaler og spisesal stiller store krav til den enkelte elev mht. at medvirke til at skabe fornøden ro og orden
  • Enhver form for farlig leg er forbudt
  • Unødvendigt ophold på toiletter og gange er ikke tilladt
  • Der skal tages fornødent hensyn til skolens ejendom såvel inde som ude, herunder også buske og træer, som ikke må beskadiges
  • Man skal straks gå til time, når det ringer ind
  • Cykling i skolegården er ikke tilladt i perioden 06.30-17.00. Forbuddet gælder ikke i særlige undervisningssammenhænge samt for SFO-cykler og Mooncars
  • Er man tilmeldt SFO skal man straks gå til SFO, når man er færdig i skolen.

  Mellemtimer 7.-9.klasse

  • Elever fra 7.-9.klasse må forlade skolens område i mellemtimer, men kun efter aftale med kontoret
  • Man må kun forlade skolen i skoletiden, hvis man har tilladelse fra en lærer eller en pædagog
  • Forældre kan henvende sig til skolens kontor, hvis de ikke ønsker, at deres barn skal have tilladelse til at forlade skolen i mellemtimer

  Indskolingsafdelingen, før og efter skoletid

  • Hvad gør jeg om morgenen?
   • Du går ind, tager dine sko af og lægger dem i din kasse
   • Efter 7.45 går du op på 1.etage, hvor du hænger dit overtøj på plads og stiller din taske
   • Derefter går du ud og leger eller til morgensang, der starter 08.15.
  • Når jeg har fri, hvad så?
   • Når skoledagen er overstået skal du gå hjem eller i SFO
   • Hvis du går i SFO, skal du huske at melde, at du er kommet eller når du går hjem på SFO Tabulex skærmene som er ved indgangen til indskolings huset og ved lokale A i under etagen
 • Trivselsplan/antimobbeplan

  Trivsel på Stillinge Skole.

  • Trivsel er den afgørende forudsætning for at både børn og voksne kan lære og udvikle sig.
  • På Stillinge Skole vil vi gerne sikre, at eleverne er i god trivsel og indgår i sociale relationer.
  • Den enkelte elevs trivsel anser vi som forudsætning for, at fællesskabet kan styrkes og udvikles, og at vi kan have et optimalt læringsmiljø.
  • Det er et fælles ansvar for lærere, pædagoger, forældre og elever at forhindre, at der finder mobning sted på Stillinge Skole.
  • Ny folkeskolereform skriver; Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis – Elevernes trivsel skal øges!

   

  Det betyder:

  • At mindst 95 % af eleverne kan lide at gå i skole
  • At mindst 80 % af forældrene deltager i trivselssamtaler
  • At mobning ikke accepteres på Stillinge Skole
  • At omgangstonen på skolen er venlig, imødekommende og høflig
  • At vi i det daglige er opmærksomme på hinandens trivsel og dyrker fællesskabet
  • At alle - børn som voksne - føler sig trygge i de rammer vi har og selv skaber
  • At vi erkender og respekterer, at vi ikke er ens, og at vi ser vores forskelligheder som en styrke
  • At der er humor og glæde i hverdagen

   

  I folkeskolens formål paragraf 1, står der ”fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling” – WHO´s liste over de mest fremtrædende samfundskompetencer er flg.;

  • Selvbevidsthed
  • Evne til kritisk refleksion
  • Evnen til at tage beslutninger
  • Samarbejdsevne
  • Evnen til at håndtere følelser
  • Empati
  • Kreativitet
  • Evnen til at løse problemer
  • Evnen til at kommunikere effektivt
  • Evnen til at håndtere stress

   

  Se den fulde trivsels- antimobbepolitik her (pdf - nyt vindue)

 • Kostpolitik
  Kost

  Stillinge skoles kostpolitik

  Det er vigtigt, at eleverne hele dagen er klar til at modtage undervisning og har mulighed for at koncentrere deres energi omkring indlæring. Det er dermed også vigtigt, at eleverne indtager en sund kost.

  • At lære børnene gode kostvaner og træffe sunde valg med henblik på at fremme læring, sundhed, velvære og forebyggelse af sygdomme.
  • At samarbejde med forældrene, så elevernes sundhed og kostvaner er et fælles anliggende.
  • At skabe rammer, så børnene oplever spisningen som noget rart.
  • At fremme elevernes energiniveau og koncentrationsevne med henblik på, at øge udbyttet af undervisningen.
  • At understøtte skolens sundhedsundervisning således, at der bliver sammenhæng mellem teori og daglig praksis.
  • Skabe et miljø, der inspirerer til leg og bevægelse.

  Vedtaget af Skolebestyrelsen, MED-udvalget og elevrådet 2008

 • Mobilpolitik

  Brugen af mobiltelefon på Stillinge Skole

  For at sikre et godt undervisningsmiljø og den sociale trivsel på skolen har vi valgt at følgende er gældende:

   

  • Alle elever fra 0.-9.klasse har fra skolestart mobiltelefonen på flystilstand.  

   

  • 0.-3.klasse må ikke bruge telefonen i skoletiden/SFO.

   

  • 4.-9.klasses elever må gerne bruge telefonen i spisepausen samt det tilhørende frikvarter.

   

   

  • Hver enkelt medarbejder beslutter, hvornår telefonen skal/kan bruges i lærings- og trivselsmæssige sammenhænge.

   

  • Mobilen må ikke bruges til at fotografere eller filme, med mindre det er aftalt med de personer, der fotograferes eller filmes.

   

  • Beskeder, videoer mv. må ikke være anonyme, virke chikanerende eller indeholde antydning af mobning.

   

  • Der er i C-klasserne grundet pædagogiske hensyn, særlige regler vedrørende mobiltelefoner aftalt med pædagoger og lærere.

   

  I starten af hvert skoleår drøftes brugen af mobiltelefon i hver klasse, og der laves et kort forløb omhandlende etik/moral vedrørende de offentlige medier.

  Anvendelse af elektroniske enheder sker ubetinget på forældrenes/elevens eget ansvar. Skolens forsikring dækker ikke eventuelle skader eller tyveri.

  Ved overtrædelse af principperne eller ved mobning/unødig brug af mobil, inddrages den af læreren/pædagogen/vikaren. Der udleveres en kvittering til eleven. Den konfiskerede enhed udleveres kun til forældrene ved personlig henvendelse på kontoret med kvittering.

  Alle lærere og pædagoger samt vikarer er rollemodeller for eleverne og udviser respekt i læringsrummet med eleverne omkring brugen af mobiltelefon.

 • Databeskyttelsespolitik
  Databeskyttelsespolitik

   Databeskyttelsespolitik

  Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

  Vi behandler persondata og har derfor udarbejdet denne databeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler din data.

   

  Vi behandler kun relevante persondata

  Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

   

  Vi behandler kun nødvendige persondata

  Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift.

   

  Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

  Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

   

  Sikkerhed

  Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Dine data vil blive lagret på sikre servere placeret inden for EU ligesom vi beskytter fortroligheden af dine data ved hjælp af kryptering.

   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at få adgang til dine persondata Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

   

  Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få

  dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du har ret til at klage.

  Du har ret til at klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail:

  dt@datatilsynet.dk

  Vi uddanner vores personale

  For at sikre at alle medarbejdere ved hvordan de skal håndtere persondata korrekt, så informerer og uddanner vi vores personale løbende. Ved nyansættelser bliver nye medarbejdere gjort bekendt med reglerne og vores retningslinjer på området. Der bliver løbende sat fokus på håndtering af persondata på møder og efteruddannelsesforløb, så alle er udrustet til at løse deres kerneopgave, samtidig med at de håndterer persondata korrekt.

   

   

 • Omsorgsplan

  Ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Stillinge Skole.

  Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når "det, der ikke må ske, sker".

  "At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske".

  Ovenstående citat er grundlaget for denne handleplan.

  Alligevel er det legalt ikke at kunne, blot man sikrer, at en anden tager over.

  Et barn kan føle sorg af mange årsager:

  • Dødsfald blandt familie eller venner
  • Kæledyrs død
  • Skilsmisse
  • Alvorlig sygdom
  •  Ulykker

  På enhver skole og i enhver klasse vil en eller flere elever hvert år blive udsat for sorg eller krise.

  Det vigtigste af alt er derfor at slå fast, at vi når, situationen opstår, ALTID GØR NOGET.

  Omsorgsgruppen består af:

  • Skoleleder Martin Meier
  • Viceskoleinspektør Malene Wendelboe
  • Afdelingsleder Caroline Hye
  • Afdelingsleder Anne Mie Sommer
  • Psykologen/ ikke fast person

  Omsorgsplanen findes:

  • På skoleleders og viceskoleleders kontor
  • Hos omsorgsgruppens medlemmer
  • Hos klasselærerne
  • På kontoret og i SFO
  • Og her (pdf - nyt vindue)


   

 • Handleplan for elever med dysleksi

  Stillinge Skole handleplan for elever med dysleksi

   

  Læs handleplanen her;

  Handleplan for elever med dysleksi (pdf - nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 23. marts 2020