Visitering

Eleven henvises af PPR og sagsbehandler i hjemkommunen.

Der skal foreligge en grundig og tværfaglig (lægelig, psykologisk og pædagogisk) udredning. Udredningen skal konkludere, at der er tale om en forstyrrelse indenfor det autistiske spektrum.

Hvis C klasserne har plads til at modtage eleven træffer henvisende myndighed, i samråd med forældrene, den endelige beslutning vedrørende visitering.

Når alle papirer ligger klar og eleven er visiteret til en C klasse på Stillinge Skole indbydes forældrene til møde omkring opstarten på skolen.

Revisitering

Visiteringer til specialpædagogiske tilbud skal løbende evalueres med henblik på en vurdering af hvorvidt tilbuddet skal fortsætte, ophøre eller ændres.

Denne evaluering foregår en gang om året i samarbejde med PPR. Forældrene kontaktes inden revisitationsmødet i forhold til, om de mener, at deres barn er velplaceret i C klassen på Stillinge skole.

Ved revisitationsmødet deltager skolens ledelse og visitationsudvalget.

Forældrene modtager efterfølgende brev om elever er revisiteret til Stillinge Skole eller et andet skoletilbud i kommende skoleår.