Visitering

Børn henvises af PPR og sagsbehandler i hjemkommunen.

Der skal foreligge en grundig og tværfaglig (lægelig, psykologisk og pædagogisk) udredning. Udredningen skal konkludere, at der er tale om en forstyrrelse indenfor det autistiske spektrum.

Hvis C. klasserne har plads til at modtage eleven træffer henvisende myndighed, i samråd med forældrene, den endelige beslutning vedr. visitering.

Når alle papirer ligger klar og eleven er visiteret til C. klasserne indbydes forældrene til møde omkring opstarten på skolen.

Revisitering

Visiteringer til specialpædagogiske tilbud skal løbende evalueres med henblik på en vurdering af hvorvidt tilbuddet skal fortsætte, ophøre eller ændres.

Denne evaluering foregår en gang om året i samarbejde med PPR. Forældrene kontaktes inden revisitationsmødet om de mener at deres barn er velplaceret på Stillinge skole.

Ved revisitationsmødet deltager skolens ledelse, samt visitationsudvalget.

Forældrene modtager efterfølgende brev om elever er revisiteret til Stillinge Skole eller et andet skoletilbud i kommende skoleår.